اسامی برندگان
برندگان مهر ماه 93

اسامی برندگان مهر ماه 93

برندگان با آوردن کارت ملی معتبر و فاکتور خرید می توانند هدیه ی خود را تحویل بگیرند.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره فاکتور
1 فاطمه اندیشه 19506
2 محمد ارجمند نژاد 19712
3 محمد تقربی 19689
4 مهدی چینی پرداز 19640
5 الهام دینار وند 19794
6 محمد عباسی مقبل 20021
7 نرگس کویت زاده 20111
8 الهام مجدی نسب 19977
9 محسن فرهمند راد 19954
10 مصطفی احدی نیا 19219
11 مهدی فراوش 20430
12 نسرین نداف زاده 20194
13 امید انتظاریان 20625
14 علی حکمتی نیا 20258
15 فرزانه عیدی زاده دباغ 20743
16 علی عنایت منش 20766
17 نگار حویزی 20879